• Cho Thuê Thiết Bị Biểu Quyết
    • Cho Thuê Thiết Bị Biểu Quyết

      Hệ thống voting ( voting system), hệ thống biểu quyết, bình chọn là hệ thống thiết bị hiện đại nhằm thay thế cho hình thức giơ tay biểu quyết khi các đại biểu, khách tham dự biểu quyết hay bầu chọn.

      Xem thêm